تصاویر لیزر موی ساق پا

کلینیک لیزر مروارید

تلفن تماس جهت رزرو نوبت

(لیزر موهای زائد و جوانسازی پوست)

آدرس کلینیک

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خ سرو غربی، تقاطع مروارید

مجتمع مروارید سعادت، طبقه همکف، واحد سوم

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای ساق پا

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای زیربغل

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای صورت

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای دست

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نمونه کار لیزر

لیزر موهای آقایان

از این دستگاه فقط ٣ عدد وارد ایران شده و اولین دستگاه در مجموعه لیزر مروارید آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است💓

نظرات مراجعین

مشتریان

نظرات شما

حضور روشنک گرامی عزیر در مرکز لیزر مروارید

مشتری عزیز امید عالیشاه

نظرات شما

حضور امید عالیشاه عزیر در مرکز لیزر مروارید

مشتریان

نظرات شما

 عالی بود بسیار راضی بودم،  جلسه ششم در مرکز لیزر مروارید هست و 95 درصد تا به الان نتایج موفقیت آمیز بوده.

مشتریان

نظرات شما

جلسه ششم در مرکز لیزر مراورید بود. من خودم قبلا اپراتور بودم، اما از دستگاه‌های اینجا بسیار راضی هستم .

مشتریان

نظرات شما

جلسه سومم در مرکز لیزر مروارید هست. توسط دوستم معرفی شدم. در جلسه سوم، 80 درصد نتیجه گرفتم.

مشتریان

نظرات شما

جلسه پنجمم در  لیزر مروارید هست. بسیار راضی هستم، حتی دخترم هم در این مرکز میاد و در دوره شارژ هست. 

مشتریان

نظرات شما

جلسه ششم در مرکز لیزر مروارید هست. از بروجرد میام. در 5 جلسه گذشته تاثیر لیزر رو دیدم.

مشتریان

نظرات شما

جلسه هفتمم در لیزر مروارید هست. من  در رم زندگی میکنم، در این مدت بسیار راضی بودم.

نمونه کار لیزر درمانی

نظرات شما

من خیلی راضی ام .قبلاً تو مرکز دیگه ای لیزر انجام داده بودم اما انگار نه انگار .اما با یک بار لیزر در مرکز شما ۸۰ درصد جواب گرفتم و بسیار راضی ام

نمونه کار لیزر

نظرات شما

من جلسه چهارم هستم که میام، 90 درصد راضی هستم، قبلاجاهای دیگه رفته بودم ولی راضی نبودم، ممنون از مجموعه خوب لیزر مراورید.

مشتریان

نظرات شما

من در دوره شارژ هستم. کاملا راضی هستم، قبلا سابقه انجام لیزر جاهای دیگه داشتم ولی ناموفق بودند. 

نمونه کار لیزر

نظرات شما

من جلسه ف در مرکز لیزر مراورید هست، تا 95 درصد راضی هستم. هم از اپراتور و مرکز لیزر مروارید متشکرم. 

نمونه کار لیزر

لیزر آنکادر آقایان

من خیلی راضی هستم ، دردش خیلی قابل تحمله ، عالیه ممنون از مرکز لیزر مروارید

نمونه کار لیزر

لیزر آنکادر آقایان

 از جلسه اول تاثیرش رو حس کردم. واقعا فکر میکردم هرچی میبینم هماهنگ شده است. 

نمونه کار لیزر

لیزر بدن آقایان

خیلی راضی هستم تا الان با دو جلسه تا 70 درصد جواب گرفتم. 

نمونه کار لیزر

لیزر بدن آقایان

من واقعا راضی هستم، دیگه رویش ندارم الان برای شارژ میام.

چرا لیزر مروارید؟!

بزرگ ترین مرکز لیزر در تهران با ۸ دستگاه الکساندرایت کندلا

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و تخصیص سری دستگاه شخصی برای هر نفر

بیش از ١٠ سال سابقه کاری در زمینه لیزر

پاسخ به سوالات پرتکرار شما!

  • بهترین تعداد جلسات لیزر؟ 8 الی 10 جلسه
  • بهترین فاصله بین هر جلسه؟ ماهی یکبار
  • بهترین طیف پوستی؟ سفید
  • بهترین رنگ مو در لیزر؟ مشکی
  • ناحیه ای که معمولا زودتر از همه جواب میگیرد؟ ساق پا
  • ناحیه ای که معمولا دیرتر از همه جواب میگیرد؟ بیکینی
  • آیا لیزر ضرر دارد؟ خیر
  • آیا لیزر سرطان زاست؟ خیر به هیچ وجه

وظیفه ی لیزر فقط و فقط از بین بردن موهای زائده و چون عمق نفوذ خیلی خیلی جزئی داره فقط ریشه ی موی زائد رو مورد هدف قرار میده و به لایه های زیرین پوست نمیرسه

سوالات متداول لیزر موهای زائد

ما با لیزر موهای زائد قراره ریشه ی موی زائد رو مورد هدف قرار بدیم و با تخریب ملانین مو ریشه ی مو رو نابود کنیم
اگه بین جلسات لیزر از اپیلاسیون و یا روش هایی نظیر این مورد استفاده کنیم ریشه ی مو بیرون کشیده میشه و این تا حدودی از تاثیر لیزر کم میکنه‼️
بنابراین بین جلسات لیزر فقط و فقط از ژیلت برای شیو کردن استفاده کنید👌🏻
اگه جلسه اولی هستید و تا قبل لیزر اپیلاسیون میکردید حتما تا ٣ هفته مدام ژیلت بکشید و بعد جلسه اول رو شروع کنید🙏💙

مسلما خیر !!
لیزر نه تنها باعث تیرگی نمیشه بلکه باعث روشن تر شدن یسری از نواحی بدن مثل بیکینی و زیربغل هم میشه
چرا ؟ چون راهکارهایی غیراز لیزر موهای زائد برای از بین بردن موهای زائد مثل استفاده مداوم از ژیلت ، اپیلاسیون و … باعث میشه رشد مو به جای بیرون از سطح پوست به سمت داخل پوست حرکت کنه و باعث تیرگی پوست بشه
انجام لیزر موهای زائد چون باعث میشه مو و ریشه ی مو به طور کامل از بین بره در نتیجه تیرگی رو هم از بین میبره

مسلما بله 🤩 ما با نور لیزر ریشه ی مو رو به طور کامل از بین میبریم در نتیجه این حالت دونه مرغی رو تا ٩٠٪؜ از بین میبریم و یه پوست صاف و ترم و ابریشمی به شما هدیه میدیم🎁😍

قبل از لیزر حتما استحمام کنید ، بدنتون کاملا باید عاری از هر مواد شیمیایی باشه ( مام ، اسپری ، بادی اسپلش ، میکاپ صورت و … )
٢۴ ساعت قبل از لیزر نواحی مورد نظر برای لیزر رو کاملا شیو کنید به طوری که هیچ مویی روی سطح پوست نباشه ( این ادعا کاملا غلطه که گاها همکاران ما میگن چند میلی متر مو باید بیرون از پوست باشه چرا که نور لیزر باید مستقیم ریشه مو رو مورد هدف قرار بده و اگه ساقه بیرون باشه ساقه ی مو مورد هدف قرار داده میشه و نتیجه لیزر کم تر از حد نرمال خواهد بود خصوصا اینکه گاها اگه مویی روی سطح پوست باشه ممکنه بعداز لیزر پوست آسیب ببینه ) پس اگه توضیحات ما قانع کننده بود روزی که برای لیزر میاید لطفا کاملا شیو انجام بدید😂👌🏻
قبل از لیزر به هیچ عنوان نباید پوستتون رنگ داشته باشه ( آفتاب ، سولار )
بنابراین اگه افتاب یا سولار رفتید تا از بین رفتن کامل رنگ از روی پوستتون نمیتونید لیزر انجام بدید
بعداز لیزر حتما از پماد ریکاو ٢،٣ روز روزی ٢،٣ بار استفاده کنید و تا ٢۴ ساعت بعداز لیزر به بدنتون اب نزنید
یادتون نره تاثیر گذاری لیزر بعداز ٢ هفته شروع میشه ترجیحا بهتره تو این دوهفته شیو انجام نشه😇
.

حداقل سه هفته تا یک ماه باید بگذره و طی این سه هفته باید حداقل دوبار بدنتون رو با ژیلت شیو کنید
چرا ؟ چون شما با اپیلاسیون ریشه ی موهارو به فاز خواب بردید
و ما باید ریشه مو رو از فازخواب به فاز رشد بیاریم و ۶ تا ۸ جلسه ریشه مو رو توسط نور لیزر مورد هدف قرار بدیم🥰

 

در دوره ی لیزر با کندلا بین جلسه سوم تا پنجم یک جلسه رویش مجدد مو دارید که کاملا طبیعی و جزو روال لیزره و بعداز انجام جلسه بعدی برطرف میشه🥰

یادتون نره❗️
ما با لیزر موهای زائد قراره رشد موها رو متوقف و در نهایت تمام ریشه ی مو رو نابود کنیم
بین جلسات لیزر که هنوز ریشه مو به طور کامل نابود نشده اما رشد مو متوقف شده ممکنه گاها حالت زیر پوستی شدن موهارو مشاهده کنید
که خب این یعنی موها توان بیرون اومدن از زیر پوست رو ندارن چون رشدشون با لیزر متوقف شده
این حالت دائمی نیست و از بین میره
میتونید تا دوهفته بعد لیزر شیو نکنید تا موها از زیر پوست بیرون بیان و بریزن😌

کپسول تتراساکلین : داروی تتراسایکلین برای درمان انواع عفونت از جمله جوش‌ها و آکنه‌های عفونی استفاده می‌شه در زمان استفاده از این دارو حساسیت به نور ایجاد میشه چون لیزر موهای زائد نوعی نور متمرکز هست بنابراین استفاده این دارو با لیزر موهای زائد اختلال ایجاد میکنه
راکوتان
داروهای هورمونی
و کورتون با دوز بالا
استفاده از راکتون و داروهای هورمونی و کورتون ها بادوز خیلی بالا اختلال در ترمیم زخم ایجاد میکنه
بعداز انجام لیزر معمولا پوست تا چند ساعت متورم و التهاب داره استفاده از این ٣ دارو ممکنه بعد انجام لیزر پوست رو مدت طولانی تری متورم نگه داره
بنابراین بهتره در زمان انجام لیزر از استفاده این داروها پرهیز کنید ❌

اگه مشکل هورمونی داری …
اگه قرص راکوتان یا هر داروی خاصی مصرف میکنی …
اگه بیماری خاصی داری …
اگه پوستت حساسه یا چیزی به پوستت زدی …
اگه آفتاب گرفتی یا سولار رفتی …
حتما به اپراتورت بگو 🫀

همونطور که قبلا گفتیم بهتون لیزر موهای زائد ٢٠ تا ٣٠ درصد از ریشه ی موهای زائد بدن رو از بین میبره
یعنی پوست رو از حالت دونه مرغی در میاره
اون ٢٠ درصدی هم که میمونه درواقع چون رشدشون با لیزر گرفته شده توان بیرون اومدن از زیر پوست رو ندارن و اصطلاحا ریشه های مُرده هستن
این ریشه های مرده با استفاده از لایه بردارها از بین میرن
البته شما بعد از جلسه ششم میتونید از لایه بردار استفاده کنید
کیسه و سفید اب بهترین لایه برداریه که بدون مواد شیمیایی و مضر کمکتون میکنه ✨

زیادی شیو کردن هم خودش میتونه باعث رویش بشه❌
اگه بین جلسات لیزری بهتره در طول ماه تا ٢ بار شیو کنی
1️⃣اولین شیو ٢ هفته بعداز انجام لیزر ✅
2️⃣ دومین شیو شب قبل لیزر ✅

لوگوی مرکز لیزر مروارید

لیزرمروارید

مرکز لیزر مروارید، بزرگ ترین متخصص لیزر موهای زائد، با مجهزترین تجهیزات روز دنیا و بهترین امکانات آسایشی و رفاهی در تهران بزرگ. مرکز لیزر مروارید، بزرگ ترین متخصص لیزر موهای زائد، با مجهزترین تجهیزات روز دنیا و بهترین امکانات آسایشی و رفاهی در تهران بزرگ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *